مربی تغییر و کوچ بین المللی

موفقیتشان را مدیون پایداری شان هستند

انسانهایی که به موفقیت رسیدند

روحیه عالی و بانشاط و اندیشه های بزرگ برسد

به عزت نفس،احساس ارزشمندی،کمال و بزرگی

انسان می تواند با داشتن باورهای زیبا و روحیه عالی

هرگز برای شروعی دوباره دیر نیست

تازمانی که نفس می کشید

...یادتان باشد

فایل های صوتی

دل نوشته ها

عکس نوشته ها

فایل های تصویری